Regulamin

Reglamin serwisu infotransport.pl

Regulamin obowiązuje od dnia 17.09.2021

§ 1 Postanowienia ogólne


 1. Sklep internetowy, znajdujący się na domenie https://infotransport.pl prowadzony jest przez
  Instytut Naukowo - Wydawniczy "TTS" spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
  z siedzibą w Radomiu, ul. 25 Czerwca 68/62, 26-600 Radom, NIP: 7252045336, KRS: 0000389426.
  Dane kontaktowe: telefon 48 369 80 74 , mail tts.redakcja@infotransport.pl
  Zwana dalej Sprzedawcą.
 1. Regulamin dostępny jest na stronie internetowej https://infotransport.pl.
 2. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie znajdą przepisy prawa powszechnie obowiązującego, w tym w szczególności: Kodeksu cywilnego, ustawy o prawach konsumenta, czy ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 3. Sklep internetowy zbiera informacje zawarte w plikach cookies, które są plikami tekstowymi. Pliki te nie zachowują żadnych danych personalnych, używane są w sposób anonimowy w celu ocenienia realnego zainteresowania serwisem na stronach Sklepu Internetowego. Pliki Cookies, służą do wymiany informacji pomiędzy Sklepem Internetowym a Użytkownikiem, co w znacznym stopniu ułatwia dopasowanie oferty do oczekiwań i preferencji każdego Użytkownika. Klient decyduje o stosowaniu plików cookies.

Dalsze informacje dotyczące plików Cookies zawarte są w Polityce Plików Cookies.


  § 2 Definicje

 1. Sklep internetowy – strona internetowa działająca pod adresem https://infotransport.pl.
 2. Klient – osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje Zamówienia w ramach Sklepu Internetowego.
 3. Konsument – osoba, o której mowa w art. 221 Kodeksu cywilnego, czyli osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 4. Produkt – towar dostępny do sprzedaży w sklepie internetowym na zasadach określonych w Regulaminie.
 5. Zamówienie - oświadczenie wyrażające bezpośrednią wolę zawarcia umowy sprzedaży ze Sprzedawcą (Instytutem Naukowo - Wydawniczym "TTS" spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Radomiu).
 6. Dni robocze – są to dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

 

  § 3 Procedura zawarcia umowy sprzedaży

 1. Klientami w przypadku osób fizycznych mogą być tylko osoby pełnoletnie posiadające pełną zdolność do czynności prawnych.
 2. Zamówienia w Sklepie internetowym składać można przez całą dobę, z wyłączeniem okresów przerw technicznych, awarii. O czym każdorazowo Sprzedawca będzie informował na stronie internetowej.
 3. Ceny produktów, znajdujących się w Sklepie internetowym, podane są w PLN i są cenami brutto. Cena podana przy każdym Produkcie jest wiążąca w chwili złożenia Zamówienia przez Zamawiającego.
 4. Dokonanie zamówienia następuje poprzez:

- Wybór określonego produktu przez Klienta i umieszczenie go w tzw. koszyku (kliknięcie „dodaj do koszyka”) wraz ze wskazaniem liczby sztuk.

- Wybór formy dostawy i płatności.

- Zatwierdzenie zamówienia przez przycisk „zamówienie z obowiązkiem zapłaty”.

- Sprzedawca potwierdzi złożenie wiążącego zamówienia na adres e-mail Klienta.

 1. Sprzedawca winien niezwłocznie, a najpóźniej w terminie 3 dni roboczych od daty złożenia zamówienia, poinformować (drogę elektroniczną lub telefoniczną) Klienta o braku dostępności brak towaru, którego dotyczyła złożona oferta zawarcia Umowy Sprzedaży. W przypadku zapłaty przez Klienta za zamówienie, które nie może być zrealizowane Sprzedawca zwróci wpłacone pieniądze.
 2. Opłatę za złożone zamówienie należy uiścić w formie przelewu bankowego, dokonując przedpłaty (płatność przelewem na nr konta w Alior Bank: 18 2490 0005 0000 4520 9624 5908), a także za pośrednictwem systemu PayPal.
 3. Dostawa towarów nie jest ograniczona terytorialnie oraz jest realizowana na adres wskazany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia. Realizacja zamówienia dokonywana jest za pośrednictwem wyspecjalizowanych firm kurierskich.
 4. Ceny wskazane przy oferowanych towarach nie zawierają kosztów transportu. Szczegółowe informacje na temat całkowitej wartości zamówienia jest prezentowana w sposób wyraźny i jednoznaczny po wybraniu przez Klienta formy dostawy.

  § 4 Zwroty (Odstąpienie od umowy kupna-sprzedaży).

 1. Zamawiający ma prawo odstąpić od zawartej Umowy bez podania przyczyny i ponoszenia kosztów. W celu odstąpienia od Umowy Zamawiający składa na piśmie oświadczenie o odstąpieniu od Umowy i przesyła je na adres Sprzedającego, ewentualnie drogą elektroniczną na adres redakcja@infotransport.pl w terminie 14 dni od dnia doręczenia mu produktu.
 2. Zamawiający ma prawo wykorzystać w tym celu formularz odstąpienia od umowy, znajdujący się na stronie internetowej Sklepu.
 3. W przypadku odstąpienia od Umowy Zamawiający zobowiązany jest do zwrotu zakupionego produktu niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia odstąpienia od umowy.
 4. Sprzedawca ma obowiązek produkt przyjąć oraz zwrócić koszty jego zakupu niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy. Koszty przesyłki poniesione wcześniej przez Zamawiającego, zostaną zwrócone przez Sprzedającego tylko jeśli Zamawiający wybrał najtańszy możliwy sposób dostarczenia mu towaru.

  § 5 Ochrona danych osobowych.

 1. Sprzedawca zobowiązuje się do ochrony danych osobowych Klienta zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”).
 2. Dane osobowe jak: imię, nazwisko, adres zamieszkania, numer telefonu, adres e-mail przetwarzane są w celu realizacji Umowy sprzedaży.
 3. Administratorem danych jest Instytut Naukowo - Wydawniczy "TTS" spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych możliwy jest kontakt mailowy: https://infotransport.pl/kontakt/.
 4. Sprzedawca informuje, że dane Klienta, dokonującego płatności za pośrednictwem systemu Przelewy24, takie jak m.in. adres email, imię i nazwisko – zostaną udostępnione w celach związanych ze świadczeniem usług płatniczych przez system Przelewy24.
 5. Wejście na domenę strony internetowej, powoduje automatycznie zbierane danych jak np.: adres IP, nazwa domeny, typ przeglądarki. Pliki Cookies wykorzystywane się do tworzenia statystyk, pozwalają automatycznie rozpoznać adres IP komputera przy następnej wizycie oraz umożliwiają utrzymanie sesji zalogowanego użytkownika. Mogą być użyte do celów reklamowych. Jeśli nie chcą Państwo otrzymywać cookies, koniecznym jest konfiguracja przeglądarki internetowej.
 6. Osobom, którch dane są przetwarzane przez Administratora, przysługuje prawo do: dostępu do swoich danych osobowych; ich sprostowania; usunięcia; ograniczenia; wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania; przenoszenia swoich danych osobowych.
 7. Osoba, której dane są przetwarzane ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 8. Dane osobowe przetwarzane są przez czas, który jest potrzebny na realizację Zamówienia. Po tym okresie dane osobowe są nieodwracalnie usunięte lub zniszczone.
 9. Uzyskane dane osobowe nie są przekazywane ani do Państw Trzecich, tj. poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG) ani poza organizacje międzynarodowe.